ZWIĘKSZENIE TENDENCJI

Przy tendencji do zwiększania udziału prze­mysłu i rolnictwa w nakładach inwestycyj­nych — regularnie malały nakłady na gospo­darkę komunalną i mieszkaniową, na oświatę, naukę, kulturę, ochronę zdrowia i opiekę społeczną.Zjawiska te powodowały obniżenie się stopy i życiowej dużych grup ludności. Publicystyka reagowała na te zmiany z pewnym opóźnie­niem. W lutym 1971 roku odbyła się w „Argu­mentach” dyskusja redakcyjna, w której Le­szek Gilejko oświadczył: „Zgadzam się z tym,że proces egalitaryzacji naszego społeczeństwa uległ od pewnego czasu znacznemu zahamowa­niu. Dały o sobie znać zjawiska i procesy prze­ciwstawne— zwiększenie się różnicowania spo­łecznego, i to nie tylko w sferze wielkości do­chodów. Zgadzam się też z tymi głosami, w których zawarte jest stwierdzenie, że tą gru­pą społeczną, która w największym stopniu ma powody do uznania, iż proces egalitaryzacji uległ zahamowaniu, jest klasa robotnicza”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.