ZALEŻNOŚĆ OPINII

Zależność opinii od sytua­cji społecznej badanego widać również wyraź­nie w rozkładzie odpowiedzi na pytanie o    dopuszczalną wysokość zróżnicowań płaco­wych. I w tym wypadku inżynierowie okazują się najmniej egalitarnie nastawieni, chociaż jak sądzi autor — „to nie zawód, ale szcze­gólnie korzystna w porównaniu z innymi sy­tuacja ekonomiczna skłania do antyegalitaryzmu”.Również w roku 1958 przeprowadził badania opinii studentów warszawskich Stefan No­wak. Koncentrował się na stosunku studen­tów do kwestii ideologicznych oraz ich gospo­darczych i społecznych implikacji. Jednym z badanych zagadnień był stosunek do wyrów­nywania dochodów. Wyniki badań wskazują, że chociaż 48% studentów uważa za słuszne pewne wyrównanie dochodów obywateli, to tylko 9% jest zdania, że należy tę ideę zreali­zować jak najszybciej, a 24% uważa, że powin­na to być kwestia dalekiej przyszłości.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.