WYSUWANE PROPOZYCJE ZMIAN

Zasady polityki społecz­nej krytykuje i wysuwa propozycje zmian Andrzej Tymowski w artykule Reguły kroje­nia chleba , a Leszek Zienkowski przedsta­wia strukturę dochodów i jej odbicie w świa­domości społecznej w artykule Nasze dochody i co o nich myślimy. Wreszcie w roku 1980 E. Skalski analizuje sytuację materialną róż­nych grup społecznych, wprowadzając nazwy: „aspirujący”, „awansujący” i „posiadacze”. Dochodzi do wniosku, że istnieje potrzeba ogra­niczenia w jakiś sposób dochodów najwyższych, a uzyskane kwoty powinno się przeznaczyć dla tych, którzy nie osiągają minimum socjalne­go. Jest to koncepcja wysuwana przez niego już w 1973 roku, w artykule będącym wstę­pem do dyskusji nad polskim modelem kon­sumpcji. W 1980 roku ukazał się także w „Kulturze” artykuł Xymeny Gliszczyńskiej dotyczący funkcjonowania zasady „płaca we­dług pracy”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.