WYSIŁKI ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY

Możemy więc powiedzieć, że o ile wysiłki zmierzające do poprawy funkcjonowania zasa­dy egalitarnej i ustalenia granic jej stosowal­ności służą doskonaleniu istniejącego systemu, społecznego, o tyle wprowadzanie nowych; zasad służy częściowej lub całkowitej zmianie tego systemu. Stąd wynika, że dwa pierwsze rodzaje działań są o wiele bardziej akceptowa­lne dla systemu władzy niż działanie trzecie. Każdy istniejący system społeczny dąży do- samoutrwalania się. Oznacza to, że będzie- opornie przyjmował lub wręcz odrzucał su­gestie dotyczące zmiany zasad egalitarnych, wykazując jednocześnie akceptację dla działań „doskonalących” (pod warunkiem, że owe dzia­łania „doskonalące” nie będą godzić w interesy którejś z uprzywilejowanych grup społecz­nych).

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.