WSKAŹNIK KOSZTÓW UTRZYMANIA

Wskaźnik kosztów utrzy­mania rodzin pracowniczych rośnie w latach 1970—1977 o 23,6 punktu, tj. o pra­wie jedną czwartą. Wzrost ten znajduje pokry­cie — często z nadwyżką — w rosnących dochodach, ale nie wszystkich grup ludności w równym stopniu. I tak np., jeżeli porówna­my sytuację w różnych działach gospodarki na­rodowej (co jest bardzo grubym — jak na po­trzeby socjologicznej analizy — przybliżeniem)^ to zobaczymy, że w latach siedemdziesiątych doszło do wzrostu rozpiętości płacowych między działami. „Na podstawie porównania tempa wzrostu średnich płac według działów gospo­darki narodowej […] stwierdzić można {…] w latach 1961—1970 średnie tempo wzrostu Wy­nosiło 43,2%, najwyższe tempo 53,8%, zaś naj­niższe 39,8%.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.