WIZJA SPOŁECZNA I KULTURALNA

Że to wizja społecznej i kulturalnej śmierci, uwznio- ślonej moralnie termitiery, pełnej uniformi­zacji i konformizacji, nieskończenie doskonałe­go biernego przystosowania bez potrzeby nawet sprzeciwu, bez poszukiwania zindywidualizo­wanego osobowego doświadczenia życia. To po­wrót do wizji raju sprzed grzechu pierworod­nego, zanim jeszcze zaowocowało rajskie drze­wo wiadomości dobrego i złego”.Podobnie ujmuje zagadnienie Jan Kłys w cy­towanym już artykule w „Więzi”. O historycz­nej ograniczoności idei egalitarnych pisze na­tomiast między innymi Jerzy Jabłonowski: „Stosunek między tendencją egalitarną a ele­mentami zróżnicowania wynika, ogólnie rzecz biorąc, z poziomu gospodarczego kraju oraz z celów średniookresowych, tj. takich, w któ­rych mogą być zrealizowane zadania uznane przez państwo za ważne.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.