WIZJA BEZKLASOWEGO SPOŁECZEŃSTWA

Wnios­kować stąd można o pewnym stopniu internalizacji wzorca, jakim była wizja komu­nistycznego bezklasowego społeczeństwa, a za­razem o braku przekonania co do możliwości i słuszności szybkiej realizacji takiej wizji.Trzecie wreszcie w tym okresie badania dotyczące problematyki powiązanej z egalita­ryzmem — słusznej płacy i rozpiętości płaco­wych, były dziełem Adama Sarapaty. Badania te, przeprowadzone w 1959 roku na Śląsku, wykazały, że chociaż różnice w płacach uważa się za naturalne i usprawiedliwione, to jednak skala rozpiętości płacowych .nie powin­na być zdaniem respondentów zbyt wielka. W badaniach Sarapaty najniższa rozpiętość wyno­siła 1:3, a najwyższa 1:10.Badania tego rodzaju, przeprowadzone w zbliżonym okresie w różnych środowiskach społecznych, wykazują, że społeczeństwo pol­skie przejawiało wówczas dość ugruntowane tendencje egalitarne, a w każdym razie — poza nielicznymi grupami — było przeciwne dużym rozpiętościom płacowym.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.