WAŻNY ELEMENT

Ważnym elementem marksistowskiej koncepcji równości jest indywidualizm, zrozumienie tego, że ustrój najpełniej wyrażający istotę człowieka nie może opierać się na podporządkowaniu jed­nostki społeczeństwu. Twórcy socjalizmu nau­kowego uczynili założenie, że w komunizmie interes jednostki i interes społeczny będą zgod­ne. Jeżeli przyjąć, że zewnętrzny przymus zostanie zastąpiony przez zrozumienie koniecz­ności i spotęgowanie się instynktów społecz­nych człowieka, a chęć rywalizacji zostanie za­stąpiona przez chęć współpracy — to można wyobrazić sobie jako realne społeczeństwo, w którym nie może pojawić się konflikt mię­dzy interesem jednostki a interesem społecz­nym. Podkreślam tę kwestię, ponieważ sądzę, że nie można mówić o egalitarnym społeczeń­stwie komunistycznym, które nie stwarzałoby możliwości realizacji indywidualnych potrzeb i pragnień.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.