WARUNKI OKUPACYJNE

Warunki okupacyjne, które według Strzelec­kiego prowadziły do rozpowszechnienia się po­staw egalitarnych, według Szpakowskiego pro­wadzą do rozpowszechnienia postaw antyega­litarnych. Oczywiście można założyć, że Strze- lecki mówi o innej sferze zjawisk (ruch oporu) niż Szpakowski (spekulacje). Jednak każdy i z nich z cząstkowej analizy warunków okupa­cyjnych wysnuwa wnioski dotyczące dominu­jących tendencji w powojennych postawach społeczeństwa. Z naszego punktu widzenia is­totne jest to, że sięganie do historii służy tu jedynie wydobywaniu materiału dowodowego na poparcie jakiejś tezy. Jest tak zarówno u egalitarystów, jak i ich przeciwników.Argumentem chętnie używanym przez obie strony jest również wyższość etyczna egali­taryzmu bądź antyegalitaryzmu. I tak na przy­kład Wiktor Osiatyński pisze: „Drugim czyn­nikiem nakazującym umiar w realizacji dążeń egalitarnych są problemy związane z kształ­towaniem wzorów i postaw moralnych społe­czeństwa. […]

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.