WADLIWE FUNKCJONOWANIE ZASADY

Wskazywanie na wadliwe funkcjonowanie zasady egalitarnej bywa zwykle połączone wiarą w samą zasadę i w to, ze jej przestrze­ganie jest słuszne. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ukazuje się nieprawidłowości w działaniu zasady egalitarnej dla udowo­dnienia, że zasada ta jest absurdalna w da­nym, konkretnym społeczeństwie lub że w tymże społeczeństwie nie może być stoso­wana w rzeczywistości, co jest równoznacz­ne z nieakceptowaniem jej. Kiedy Marks pisze, że równość wobec prawa jest w spo­łeczeństwie burżuazyjnym równością for­malną, i analizuje sytuacje, które stanowią jaskrawe odstępstwo od przyjętej reguły, to czyni tak nie po to, aby wykazać, że można i należy ulepszyć praktykę (doprowadzić do jej zgodności z przyjętą zasadą), ale odwrotnie, aby udowodnić, że w społeczeństwie burżua­zyjnym nie jest możliwe stosowanie sztanda­rowej dla tego systemu zasady egalitarnej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.