W TEJ SAMEJ ANKIECIE

Społeczną naro­du polskiego, rozdzieloną na dwie podstawo­we, absolutnie nierówne w stosunku do siebie grupy społeczne, cechował daleko idący egalitaryzm w ramach obu tych grup [tj. „pa­nów” i „chamów” — E. K.]. […] Funkcjonowa­nie ideologii egalitarnych w naszym społeczeń­stwie okresu międzywojennego jest oczywiste. Najbardziej masowe siły społeczne i obozy po­lityczne pierwszej połowy XX wieku, od naro­dowców zaczynając, a poprzez ludowców i so­cjalistów na komunistach kończąc, zakładały jako zasadę swoich programów i wyobrażeń społecznych ideę egalitarną. […] Warunki oku­pacyjne sprzyjały załamywaniu się istniejącej struktury społecznej, a także utrwalonym po­glądom na prestiż i hierarchię poszczególnych warstw. W okupacyjnych warunkach życia wyrastały fortuny spekulantów i dorobkiewi­czów […]. Ten swoisty «grynderski» kapitalizm, rzec by można, stał się prekursorem tendencji antyegalitarnych w naszym społeczeństwie”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.