W MIARĘ UPŁYWU LAT

W miarę upływu lat wzrasta zaintereso­wanie tą grupą społeczeństwa i jej odrębnoś­cią, co wyraża się m.in. we wzroście częstotli­wości pojawiania się jej w materiałach zjazdo­wych (tj. określenia „inteligencja” bądź innych kategorii oznaczających którąś z jej podgrup). Kategoria „pracownicy umysłowi” pojawia się w sprawozdaniu na II Zjazd dwukrotnie (0,9%), w sprawozdaniu na V Zjazd 11-krotnie (3,5%), a w uchwale VI Zjazdu 8-krotnie (7,3% wszystkich kategorii społecznych wspo­mnianych w tych materiałach).Wzrost częstotliwości występowania określeń tej grupy społecznej związany jest ze wzmoże­niem zainteresowania zagadnieniami rewolucji naukowo-technicznej, rozwoju nauki i nowo­czesnego przemysłu. Zjazdy II i III, poświęcone głównie tworzeniu podstaw przemysłu oraz problematyce rolnej, w mniejszym stopniu niż zjazdy późniejsze zajmują się rolą inteligencji w życiu społecznym.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.