W CENTRUM UWAGI

Sprawa ta staje w cen­trum uwagi VI Zjazdu PZPR, który w akty­wności inteligencji upatruje iedną z ważnych sprężyn przyśpieszenia rozwoju kraju. W ma­teriałach tego zjazdu konsekwentnie używa się określenia „inteligencja” jako wyraźnie różnego od kategorii „pracownicy umysłowi”. VII i VIII Zjazd przynoszą spadek częstotliwości wy­stępowania tych kategorii, IX Zjazd — ponow­ny niewielki wzrost. Chłopi (rolnicy). Częstotliwość występowania tej kategorii jest zależna od dwóch zjawisk: a) od każdorazowej sytuacji w rolnictwie; b) od skłonności do podkreślania w materiałach zjaz­dowych wagi sojuszu robotniczo-chłopskiego (przy tym wiąże się to początkowo ściśle z sytu­acją w rolnictwie). Kategoria „chłopi” wystę­puje w miarę upływu lat coraz rzadziej (od 35,6% w sprawozdaniu na II Zjazd do 0,6% w uchwale VIII Zjazdu), co jest spowodowane głównie odchodzeniem od tradycyjnych okre­śleń (np. wielokrotnego powtarzania sformuło­wań typu „sojusz robotniczo-chłopski”).

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.