UWAGA PUBLICYSTÓW

Po burzliwej dyskusji nad modelem kon­sumpcji problematyka zróżnicowań dochodo­wych i płacowych nie zanika, ale przestaje koncentrować uwagę publicystów. Niemniej w roku 1974 ukazuje się w „Polityce” artykuł Andrzeja Mozołowskiego Wspinaczka po’ pie­niądze, w którym autor broni prawa do wy­sokich dochodów i jednocześnie krytykuje zatajanie informacji statystycznych na ten te­mat. W roku 1976 „Polityka” porusza sprawę rozziewu pomiędzy oficjalną informacją sta­tystyczną, według której dysproporcje zarob­kowe nie rosną, a odczuciami społecznymi, że jest akurat odwrotnie. Jerzy Urban tłumaczy to zjawisko wzrostem dochodu, co sprawia, że przy tych samych rozpiętościach zwiększa się różnica siły nabywczej między grupami docho­dów. W wywiadzie dla „Trybuny Ludu” Zofia Morecka oświadcza: „płaca była, jest i musi być wynagrodzeniem za pracę, a nie zapomogą socjalną, przydzielaną osobom znaj­dującym się w trudnej sytuacji życiowej”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.