UPROSZCZONE ZROZUMIENIE ZASADY

Autor opowiada się za równością społeczną — jedną z naczelnych zasad socjalizmu, jedno­cześnie przestrzega przed zbyt uproszczonym rozumieniem tej zasady i podkreśla historyczną zmienność egalitarnych wykładni: „Trzeba się zgodzić z faktem, że ponieważ urzeczywistnia­nie zasad egalitaryzmu odbywa się głównie w sferze podziału dochodu narodowego, realizacji praw obywatelskich i pracowniczych, zaspoka­jania potrzeb, to w praktyce koncepcje rów­ności społecznej będzie spotykał nieuchronny los przewartościowywania, będący prostą kon­sekwencją procesu kształtowania się potrzeb nowych w miarę coraz bardziej powszechnego zaspokajania potrzeb dotychczas odczuwa­nych”. Podkreśla także znaczenie świadomoś­ci społecznej dla każdorazowego ustalania ega­litarnych wykładni. Powołuje się tutaj m.in. na artykuł Józefa Pajestki, który stanowił jedną z pierwszych prób operacjonalizacji idei spra­wiedliwości społecznej w Polsce.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.