UJEMNE KWESTIE

Manewr gospodarczy z 1976 roku zmienił tylko nie­znacznie strukturę nakładów na korzyść dzia­łów nieprodukcyjnych. Tymczasem w kręgach naukowych nie związanych bezpośrednio z elitą władzy narastała świadomość konieczności za­sadniczych przeobrażeń w kierunkach inwesto­wania. Kwestie te tak ujmuje Mieczysław Ra­kowski: „W ramach zwiększonych nakładów na inwestycje w sferze konsumpcji społecznej: możliwe byłoby osiągnięcie zasadniczego wzro­stu nakładów na ochronę zdrowia oraz na ochronę środowiska i uzyskanie dzięki temu istotnego przedłużenia życia ludzkiego. Można byłoby zwiększyć także poważnie nakłady na szkolnictwo, zwłaszcza wyższe, i zwiększyć na przykład do 30% w 1990 r. udział studentów i uczniów szkół policealnych w populacji mło­dzieży w wieku 19—24 lata (obecnie 10%) oraz nieporównanie lepiej wyposażyć szkoły w no­woczesny sprzęt dydaktyczny.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.