RÓŻNE OCENY

Działania te różnie się dzisiaj ocenia, wska­zuje się na wiele błędów, jakie popełniano w imię dźwigania klas upośledzonych, mówi się, że często były to działania pozorne, że były szkodliwe, np. hamowały rozwój życia kultural­nego przez nastawienie na przekazywanie sche­matów i wzorów „do naśladowania”. Niemniej był to okres, w którym — nie dyskutując wiele o    równości — starano się ją w elementarnym wymiarze zapewnić. Dyskusje natomiast rozpo­częły się dopiero około roku 1956, a dotyczy­ły głównie ograniczeń praktycznie realizowanej w poprzednim okresie wersji egalitaryzmu ple­bejskiego, która w zamian za rzeczywiste spła­szczenie rozpiętości społecznych między wiel­kimi grupami społecznymi zabrała wiele z wol­ności i możliwości przynależnych poprzednio- jednostce oraz wytworzyła enklawy „dobro­bytu” (był to dobrobyt jak na owe czasy), sym­bolizowane przez „sklepy za żółtymi firanka­mi”. Tę ostatnią sprawę poruszyła redakcja „Po prostu”, temat ‘podjęły również (choć w łagodniejszym tonie) inne czasopisma.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.