ROZŁOŻONY PROCES

Zniesienie klas jest więc procesem rozłożo­nym na długie etapy. W miarę znoszenia klas coraz większe szanse zyskuje egalitaryzm, ro­zumiany przez Lenina jako równość indywidu­alności ludzkich.Docieramy tutaj do sedna leninowskiego po­glądu na równość społeczną. Jak długo istnieją klasy, możemy pytać o równość między klasami społecznymi. Równości tej (a przynajmniej równości innej niż formalna) być nie może ze względu na samą strukturę relacji między kla­sami. W społeczeństwie, w którym nie ma klas, jest miejsce na pytanie o równość między jed­nostkami. W tej właśnie równości między jed­nostkami urzeczywistnia się równość faktyczna, pojmowana jako autentyczna swoboda zaspo­kajania potrzeb. Dla osiągnięcia takiego stanu rzeczy konieczne są dwie przesłanki: zniesienie rynku,wzrost bogactwa społecznego, Dozwalający na niewprowadzanie zróżnicowań w dostępie do dóbr.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.