ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACH

Wymogi praktyki zwiększają poliperspektywizm ideologii. Ideologia jest rodzajem per­spektywy, w jakiej ‚dokonuje się oglądu i oceny świata. Pod wpływem praktyki, dodawania no­wych elementów do początkowo zwartej, jednolitej ideologii ilość tych „perspektyw” ideologicznych zwiększa się. Ideologia nabiera złożoności. Dokumenty zjazdowe są w dużej mierze odzwierciedleniem zmian rzeczywistości społecznej; uogólnienie tych zmian i poznanie ich teoretycznych implikacji następuje z pew­nym opóźnieniem. Pojawiają się więc rozbież­ności między uogólnieniem a praktyką społecz­ną. Rozbieżności te w dokumentach ideologicz­nych przybierają trojaką postać:oderwanie teorii od praktyki — opis rzeczywistości społecznej jest wtedy pozbawio­ny tych wszystkich elementów, które zakłóca­łyby spójność założeń ideologicznych;„pęknięcie”, kiedy obok tradycyjnych postulatów ideologicznych występuje analiza rzeczywistości dokonana w niemal zupełnym oderwaniu od wątku teoretycznego;oddziaływanie praktyki na tradycję teore­tyczną — zmiany rzeczywistości są tak wielkie, że tradycja zostaje wzbogacona o nowe ele­menty.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.