RÓWNOŚĆ WARUNKÓW UCZESTNICTWA

Równość warunków (uczestnictwa) jest także formą realizacji równości płci. Aż do VI Zjazdu kładzie się nacisk na wyrównanie uczestnictwa w życiu społecznym kobiet i mężczyzn. Na VI, VII i VIII Zjeździe silniej podkreślano koniecz­ność preferencji wobec kobiet, co oznacza prze­sunięcie akcentów w metodach zmierzających do rozwiązania tzw. kwestii kobiecej.Spróbujmy zrekonstruować ideę równości, jaką daje. się odnaleźć w dokumentach zjazdo­wych. Żaden ze zjazdów nie przedstawia wy­rażonego jasno programu znoszenia nierówności w różnych dziedzinach życia. VII Zjazd przy­nosi sformułowania świadczące o postrzeganiu problemu nierówności społecznych jako zwią­zanego ze sprawiedliwością społeczną:  W sferze społecznej program budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego przynieść powi­nien głębszą realizację sprawiedliwości społecz­nej, dalsze zbliżanie do siebie klas i warstw ludzi pracy, stworzenie możliwości wszechstron­nego rozwoju każdej jednostki, stopniowe kształtowanie jednorodnego pod względem so­cjalnym społeczeństwa socjalistycznego”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.