ROLNICY

Wy­razem tego jest pojawienie się w materiałach IV Zjazdu kategorii „rolnicy”, która zaczyna zastępować kategorię „chłopi” o wyraźnym za­barwieniu klasowym (kategoria „rolnicy” jest raczej kategorią społeczno-zawodową niż kla­sową). Można sądzić z tej zmiany, że rola chłopa-producenta staje się dla partii bardziej istotna od roli chłopa-sojusznika bądź wroga klasowego (kułak).Materiały II i III Zjazdu zawierają — obok określeń wyżej wymienionych — również sfor­mułowania, które następnie z upływem lat cał­kowicie zanikają. Na II Zjeździe problematyka rolna obejmuje zagadnienia rozwarstwienia chłopstwa, kluczowe dla okresu kolektywizacji wsi. W związku z tym napotykamy określenia typu „chłopi biedniacy”, „biedne chłopstwo”, „średniacy”, „kułacy”. Stanowią one na II Zjeździe 10,6% kategorii społecznych pojawia­jących się w tekście sprawozdania KĆ. Po­cząwszy od IV Zjazdu problematyka ujmowa­nego w tradycyjnych kategoriach rozwar­stwienia wsi zanika, natomiast coraz więcej miejsca zajmują zagadnienia związane ze współistnieniem na wsi różnych sektorów gospodarki (tj. drobnotowarowego, spółdziel­czego i państwowego). Nazewnictwo używane na oznaczenie tej gru­py społecznej odzwierciedla, jak się wydaje, jej rolę i zmiany jej znaczenia w ciągu ostatnich

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.