REALIZACJA ZASADY

Realiza­cja tej zasady wymagać więc może nawet po.- głębienia istniejących różnic płacowych i tak zagadnienie to jest stawiane na V Zjeździe: „Niezbędne jest dalsze, konsekwentne różnico­wanie dochodów pracowniczych w zależności od indywidualnego wkładu pracy oraz pozio­mu kwalifikacji i stopnia odpowiedzialności przy równoczesnym przeciwdziałaniu wszelkim nieuzasadnionym rozpiętościom zarobków i wszelkiemu nieprawidłowemu podziałowi fun­duszy przeznaczonych dla pracowników”.W ten sposób realizacja równości społecznej w jednym rozumieniu może doprowadzić do na­ruszenia zasady równości w innym rozumieniu, funkcjonującym w społecznej świadomości. Po­lityka dużego zróżnicowania zarobków i uza­leżnienia ich od indywidualnego wkładu pracy może prowadzić do powstania lub pogłębiania nierówności w położeniu materialnym rozmai­tych grup ludności, co stwarza sytuację relatywnego upośledzenia i poczucie nieuspra­wiedliwionych różnic.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.