PROBLEMATYKA RÓWNOWARTOŚCI

Dyskusje z lat siedemdziesiątych nie prze­biegały — podobnie jak w poprzednio analizo­wanym pięcioleciu — z równym natężeniem. W pierwszej połowie tej dekady problematyka równości i sprawiedliwości społecznej pojawia się na łamach prasy niezbyt często, mimo że tworzy się już wówczas grupa autorów zwra­cających uwagę na niebezpieczeństwo nadmier­nego wzrostu rozpiętości w imię i w wyniku szybkiego rozwoju gospodarczego. Wyjątkiem jest dyskusja nad modelem konsumpcji, zaini­cjowana w 1973 roku przez „Kulturę”, z ak­tywnym udziałem „Polityki”.Dopiero jednak druga połowa lat siedemdzie­siątych, przynosząc szereg trudności gospodar­czych, drastyczną nierównowagę rynkową i powszechny problem braku, a także wyraźne objawy niezadowolenia społeczeństwa, jest okresem, w którym problematyka równości i sprawiedliwości społecznej na stałe wchodzi do publicystyki.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.