PROBLEMATYKA RÓWNOŚCI

Problematyka równości pojawiła się znów na łamach prasy w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, jako [wynik niezadowolenia z osiągniętego poziomu stopy życiowej i rozczarowania do polityki „małej stabilizacji”. Pojawiła się w dyskusjach drugiej połowy lat sześćdziesiątych teza, że szybki wzrost ekonomiczny wymaga wzrostu rozpiętości i że stagnacja gospodarcza jest wy­nikiem nadmiernego zrównania podziału. Wokół tej tezy rozgorzała dyskusja, której główne wątki postaram się przedstawić.Spośród czasopism uczestniczących w dys­kusji o równości społecznej wzięłam pod uwa­gę jedynie czasopisma społeczno-polityczne przeznaczone dla szerokich kręgów odbiorców. Dyskusje na temat równości społecznej pod­jęły w latach sześćdziesiątych głównie nastę­pujące czasopisma: Współczesnosć , „Argu­menty”, „Miesięcznik Literacki „Więź , „Po­lityka”, „Perspektywy”, „Nowe Drogi”. Okres ten charakteryzował się nierównomiernym na­sileniem dyskusji nad równością społeczną, jak również — związanym z decyzjami o charakte­rze politycznym, gospodarczym i społecznym — nierównomiernym nasileniem poszczególnych j wątków tej dyskusji.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.