POZBAWIENIE LUB OGRANICZENIE

Pozbawienie lub ograniczenie praw politycz­nych jest odejściem od równości formalnej, jest zarazem próbą znalezienia drogi do jak najszybszego stworzenia społeczeństwa egalitar­nego.W kwestii podziału dóbr materialnych sta­nowisko Lenina uległo w ciągu lat 1917—1921 wyraźnej ewolucji. Ewolucja ta, jak się wydaje, była wyrazem przejścia od traktowania podzia­łu dóbr jako jednego z celów społecznych do spostrzeżenia, że podział ten może być metodą osiągania innych celów społecznych, przede wszystkim wzrostu produkcji.W pierwszym okresie Lenin uważał, że naj­słuszniejszym sposobem podziału dóbr mate­rialnych jest podział maksymalnie równościo­wy. Dotyczyło to także podziału ziemi między chłopów. Lenin pozytywnie ocenia fakt, że ziemia dzielona jest przez chłopów według „ilości dusz” w rodzinie, a więc w pewnym sensie według zasady „każdemu według po­trzeb” — potrzeba jest tutaj mierzona wielko­ścią chłopskiej rodziny.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.