POWSZECHNA KRYTYKA

Powszechna krytyka, z jaką spotkał się model konsumpcji proponowany przez Brat­kowskiego, była — jak się wydaje — spowo­dowana nie tyle poglądami autora, ile skoja­rzeniem tych poglądów z ideologią antykon- sumpcyjną lat sześćdziesiątych. Bratkowski bowiem (a potem Wasilkowski) pragnie jedy­nie zwrócić uwagę na niekorzystną społecznie tendencję do tworzenia elity, konsumującej dobra luksusowe ochoczo produkowane przez przemysł kosztem dóbr zaspokajających po­trzeby masowe. Sygnalizowanie, że przyjęty model rozwoju preferuje ludzi zamożnych, że wychodzi naprzeciw apetytom konsumpcyj­nym tych, którzy dawno już przekroczyli po­ziom potrzeb podstawowych, a którzy są sto­sunkowo nieliczni, natomiast mają dużą siłę przebicia — było poczytywane za próbę za­machu na program budowy „drugiej Polski”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.