POLITYCZNA OCENA

Częstotliwość występowania tej ka­tegorii jest wskaźnikiem wagi, jakiej zaczyna z biegiem czasu nabierać „problem młodzieży . Na II Zjeździe kategoria „młodzież” pojawia się 22 razy (9,7%), następnie o młodzieży za­czyna się mówić częściej. Apogeum zaintereso­wania młodzieżą (mierzonego częstotliwością występowania tej kategorii w tekście materia­łów zjazdowych) przypada na IV i V Zjazd, kiedy nazwa ta została użyta 81 i 107 razy. W materiałach tych zjazdów pojawia się problem wyżu demograficznego. Na V Zjeździe czę­sto występuje także kategoria „studenci”, co jest związane z dokonywaną wówczas politycz­ną oceną wydarzeń marcowych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.