PODOBNY SPOSÓB MOTYWOWANIA

Lenin pisze o tym dość wyraźnie: „Gdy mowa jest o podziale żywności, nie należy tego rozumieć w ten sposób, że cho­dzi tylko o sprawiedliwy podział; trzeba nato­miast rozumieć, że podział ten stanowi metodę, narzędzie, środek zwiększenia produkcji. Pań­stwo powinno dostarczać zaopatrzenie żywnoś­ciowe tylko tym pracownikom, bez których w warunkach najwyższej wydajności pracy rzeczywiście nie można się obejść”.W podobny sposób motywowana była koniecz­ność pozostawienia wysokich pensji specjalis­tom. Byli oni uprzywilejowani w podziale dóbr, i to w sposób bardzo znaczny. Początkowo (w 1917 rokuj dekrety władzy radzieckiej zu­pełnie nie przewidywały możliwości wysokiego wynagradzania specjalistów. Kwestia ta wyło­niła się przy pierwszych próbach odbudowy gospodarki i przeorganizowania jej według za­sad socjalistycznych, w marcu i kwietniu 1918 roku.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.