PODOBNY PROCES

Są to dziedziny gospodarki objęte w dużym stopniu systemem świadczeń społecznych, mające ponadto szczególne zna­czenie dla wyrównywania szans życiowych lu­dzi z różnych środowisk społecznych. Zmniej­szone nakłady na oświatę i wychowanie owo­cują nie tylko złymi warunkami nauki, bra­kiem pomocy dydaktycznych, załamaniem się koncepcji szkół zbiorczych itp., ale także ogra­niczaniem dostępu do szkolnictwa ogólnego, które jest głównym kanałem rekrutacji na stu­dia wyższe. I tak na przykład w roku szkolnym 1975/76 uczniowie liceów ogólnokształcących stanowili 21,1% przyjętych do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, w roku szkolnym 1976/77 — 20,5%, w roku 1977/78 — 19,4%. Podobny proces zachodzi w przyjęciach na pier­wszy rok studiów wyższych — w 1978 roku przyjęto 62,4 tys. osób, w 1979 roku — 61,1 tys., a plan na rok 1980 przewidywał przyjęcie 59,5 tys. osób.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.