PODKREŚLENIE HIERARCHII

Podkreślanie hierar­chii pozycji i różnic między nimi, nawet jeśli idzie w parze z postulatem ich niwelacji, słu­żyć może tendencjom dezintegracyjnym. Stąd pojawia się skłonność do opisywania zacho­dzących procesów społecznych jako „podnosze­nia pozycji” czy „awansu społecznego” zamiast w kategoriach niwelowania różnic. To zaś z kolei wywiera wpływ na sposób formułowania w materiałach zjazdowych PZPR proble­matyki egalitaryzmu społecznego. W praktyce społecznej nacisk na integracją może utrudnić realizację tendencji egalitarnych, które koncentrują się na wykrywaniu i niwe­lowaniu rozmaitych płaszczyzn nierówności społecznych.

 

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.