OGRANICZENIE PRAW WYBORCZYCH

Oprócz ograniczenia praw wyborczych chło­pów w porównaniu z proletariatem, konstytu­cja z 1919 roku pozbawiła praw wyborczych ludzi niepracujących. Zasada ta była wymierzo­na głównie w tych, którym pozostałości daw­nych fortun lub spekulacja pozwalały na nie­podejmowanie pracy w gospodarce radzieckiej. Lenin usprawiedliwia te posunięcia stwierdze­niem: „Jeśli człowiek niepracujący zostaje po­zbawiony praw wyborczych, to jest to właśnie prawdziwa równość między ludźmi. Kto nie pracuje, nie powinien jeść”.Sformułowanie „prawdziwa równość między ludźmi” dotyczy w tym kontekście, jak się wy­daje, praktycznego przestrzegania zasady „kto nie pracuje, ten nie je”. Prawdziwość tej rów­ności odnosiłaby się więc nie do samej zasady, lecz do jej przestrzegania w płaszczyźnie życia politycznego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.