ODEJŚCIE OD TRADYCYJNEGO NAZEWNICTWA

Na VII Zjeździe kategoria „obywatele” stanowi jeszcze 17% kategorii „inne”, ale już pojawia się nowa kategoria, „ludzie pracy”, która częstotliwością występowania przewyższa (stanowi 72,3%) pozostałe kategorie mieszczące się w rubryce „inne”. Na VIII i IX Zjeździe kategoria „inne” przewyższa każdą z pozosta­łych kategorii wziętych z osobna. Odejście od tradycyjnego nazewnictwa struktury społecz­nej. unikanie klasowych kategorii struktury staje się coraz bardziej widoczne. Na miejsce określeń wyróżniających grupy społeczne (czy to w sensie klasowym, np. robotnicy, chłopi, czy w sensie demograficznym — kobiety, mło­dzież) wchodzą określenia podkreślające jedno­rodność społeczeństwa lub co najwyżej jego dystans od ośrodków władzy, takie jak rodzi­na, pracownicy, załogi, ludzie pracy bądź lud­ność. Jedyną kategorią różnicującą spośród rozpowszechnionych w ostatnim okresie pojęć jest kategoria „partyjni”, „członkowie partii”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.