OBECNY SYSTEM

Obecny system «ratowania tonących*, to przerzucenie obowiązków opiekuńczych na zakład produk­cyjny, pomieszanie zapomogi z zarobkiem jest głęboko dezorientujące, zaciera całkowicie różnicę między dobrą a złą pracą i jest głęboko niemoralne”.Argumentacja w dyskusji o równości spo­łecznej odwołuje się również do dzieł klasyków, próbuje zrekonstruować zawartą tam wizję społeczeństwa równościowego. Jan Danecki w dyskusji na łamach „Miesięcznika Literackie­go” w następujący sposób ujmuje marksowskie dziedzictwo egalitarystów: „Punktem wyjścia koncepcji Marksa jest «bogata potrzeba» ludz­ka, jest stwarzanie warunków wielostronnego rozwoju każdego członka społeczeństwa, i to zarówno jako konsumenta dóbr materialnych, jak też jako ich producenta, czerpiącego satys­fakcję z kreatywnego dzieła własnej pracy.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.