NIEWIELE POSTULATÓW

Chociaż więc materiały VI, VII i VIII Zjazdu formułują wiele postulatów dotyczących wy- równywania sytuacji życiowej grup materialnie upośledzonych, to wobec nieokreślenia polityki w stosunku do będących w najlepszej sytuacji bytowej nie możemy niczego pewnego stwier­dzić na temat stopnia akceptowanej równości nierówności społecznej. Do VI Zjazdu nato­miast problematyka równości społecznej poru­szana jest najczęściej przy okazji innych pro­blemów społecznych. Na przykład koniecznosc unowocześnienia rolnictwa, a co za tym idzie, podniesienia stopy życiowej wsi, sprawia, ze wysuwane są postulaty, którym można przypi­sać skutki egalitaryzujące lub nieegalitarne. tak często spotykany postulat równomiernego wzrostu spożycia w mieście i na wsi może byc odczytywany — w zależności od warunków wyj­ściowych — jako egalitarny lub nie, przy czym jego nieegalitarność przy nierównym poziomie startu wyrażałaby się w nierówności szans, prowadzącej do nierówności warunków.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.