NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE

Przedstawiona wyżej analiza częstotliwości występowania kategorii społecznych wskazuje, że materiały zjazdowe operują jednocześnie kilkoma rodzajami struktur dla opisywania i programowania rozwoju społecznego. Są to najczęściej struktury: klasowa, społeczno-zawo­dowa, wieku, płci. Sposób formułowania zagad­nień społecznych w kategoriach określonej stru­ktury jest jednym ze wskaźników stopnia po­strzegania podziałów społecznych. Jest to jed­nocześnie podstawa do odczytywania zamierzeń | w dziedzinie planowego przeobrażania struktury społeczeństwa polskiego.Problematyka nierówności (jak i równości) społecznej pojawia się w materiałach zjazdo­wych najczęściej implicite — w rozmaitych po­stulatach i ocenach rzeczywistości, w których słowa „równość” bądź „nierówność społeczna” (bądź pochodne tych słów) w ogóle nie wystę­pują. W. każdym postulacie ekonomicznym mo­żna również doszukać się implikacji społecz­nych, także dotyczących równości i nierówno­ści społecznej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.