NA TEMAT RÓWNOŚCI

dyskusji na temat równości społecznej za­bierali głos zarówno publicyści zawodowi, jak i ludzie nauki. Zróżnicowanie wiedzy, kwalifi­kacji i zainteresowań piszących stwarza anali­zującemu te wypowiedzi wiele trudności, wy­nikających z niejednoznaczności poruszanych problemów. Kiedy dokładniej zanalizować wy­powiedzi, okazuje się, że pisząc o „egalitaryz­mie” bądź o „równości społecznej” autorzy mó­wią o sprawach bardzo różnych, takich jak:ideologia równości społecznej i jej rola w marksizmie;egalitarna bądź nieegalitarna polityka społeczna;egalitarne bądź nieegalitarne postawy spo­łeczne.Zdarza się, że publicyści z zapałem bronią każdy swoich racji, uważając je za wzajemnie przeciwstawne, podczas gdy są to racje po prostu różne.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.