KOLEJNY PROBLEM

Materiały IX Zjazdu niewiele wnoszą nowego do interesującej nas kwestii. Pojawia się znów problem sprawiedliwości społecznej -w takim choćby sformułowaniu: „wiele uwagi poświęco­no problemom funkcjonowania systemu praw­nego państwa i zapewnienia realizacji zasad sprawiedliwości społecznej”. Kwestia egalitar­na mocno natomiast została zaakcentowana w rządowym programie przezwyciężania kryzysu stabilizowania gospodarki, który jednak nie jest przedmiotem naszej analizy. Należy pamię­tać, że IX Zjazd, poświęcony głównie sprawom politycznym, nie był odpowiednią okazją do formułowania programu egalitaryzacji w kwes­tiach innych niż polityczne. Podkreśla się nato­miast na tym zjeździe „równość traktowania , zarówno w odniesieniu do sektora drobnotowa- rowego w rolnictwie,jak i w stosunkach we­wnątrzpartyjnych: „Dokonane zmiany mają na celu zdemokratyzowanie stosunków w partu L…J. W szczególności dotyczy to […] konkretyzacji obowiązków i praw członka partii mezaleznie od pełnionej funkcji, w tym^ prawa do głosze­nia i obrony własnego zdania”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.