KLASA ROBOTNICZA

Wiesław Szyndler-Głowacki w dyskusji re­dakcyjnej w „Argumentach” stwierdza: „je­dnak nadal nierówność między ludźmi jest przez nasze społeczeństwo silnie odczuwana. Przecież w socjalistycznym społeczeństwie ega­litaryzm był i jest hasłem sztandarowym. A na­sze społeczeństwo, zwłaszcza klasa robotnicza, nie czuje się w tej chwili dostatecznie usatys­fakcjonowane dotychczasową realizacją tego hasła”.Jerzy Jabłonowski w artykule Równość i postęp powołuje się na badania socjologicz­ne, uogólnione na „różne kraje socjalistyczne” (autor nie precyzuje, o jakie kraje i jakie badania chodzi, ani nie podaje, kiedy i przez kogo były one robione): „Wbrew lansowanym czasami opiniom klasa robotnicza jako całość bynajmniej nie jest entuzjastką równościowe­go podziału. Z fragmentarycznych zwiadów o    charakterze socjologicznym, przeprowadzo­nych w różnych krajach socjalistycznych, nad stosunkiem klasy robotniczej do zróżnicowa­nia płac, można wymienić trzy typy postaw: 1) robotnicy z dziada pradziada, rozumiejący lepiej mechanizm rozwoju, są z reguły zwo­lennikami zróżnicowania dochodów, jeśli są one powiązane z wynikami pracy; 2) klasa robotnicza w pierwszym pokoleniu, wywodzą­ca się z chłopstwa, zwłaszcza małorolnego, wykazuje znacznie większe skłonności do egalitaryzmu.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.