KAŻDY Z RODZAJÓW NIERÓWNOŚCI

Wyrazem nierówności w sensie nieekwiwa- lentności, jest każda sytuacja, w której nie jest spełniona norma: każdy, kto spełnia warunek y, powinien otrzymać część dobra x, przy tym ilość dobra x zależy od stopnia spełnienia wa­runku y oraz od globalnej sumy dóbr x.Każdy z rodzajów nierówności społecznej mógł być w badanych materiałach akceptowa­ny bądź negowany (potępiany). Nierówność społeczna na ogół spotyka się w nich z potę­pieniem, przy czym odnosi się to zarówno do nierówności odnajdywanej w praktyce społecz­nej, jak i do normy funkcjonującej w społe­cznej świadomości. Interesują nas również as­pekty nierówności, czyli dziedziny życia spo­łecznego, w których nierówność jest zauważa­na.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.