KAŻDY POSTULAT EKONOMICZNY

Nie mniej istotne jest pytanie o związki mię­dzy postulatami ekonomicznymi i postulatami społecznymi. Materiały zjazdowe zawierają oprócz postulatów społecznych — postulaty ekonomiczne, odznaczające się znacznie więk­szym stopniem konkretności. Każdy postulat ekonomiczny jest jednocześnie postulatem spo­łecznym, a jeśli tak — to dotyczy co najmniej iednej grupy społecznej. Właściwe odczytywa­nie społecznej treści postulatów ekonomicznych staje się wobec tego sprawą dużej wagi, a za­wartość społeczna materiałów zjazdowych ule­ga zagęszczeniu.Sprawa ta wiąże się z kwestią wzajemnych relacji i związków między:poszczególnymi stwierdzeniami na temat zróżnicowania społecznego, równości i nierów­ności społecznych;   przejawiającymi się w całości materiałów z każdego zjazdu tendencjami w dziedzinie równości i nierówności społecznej, praktyką życia społecznego poszczegól­nych okresów.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.