GRUPY MATERIALNE

Poja­wiają się natomiast artykuły zajmujące się grupami materialnie upośledzonymi. Autorzy starannie unikają uogólnień, opisują najczę­ściej albo przypadki szczegółowe, albo operują materiałem statystycznym. Najwięcej miejsca tej problematyce poświęciła „Polityka”, która już w 1972 roku opublikowała cykl artykułów o   grupach materialnie i społecznie upośledzo­nych. Andrzej Mozołowski w artykule Mini- mum i poniżej usiłował dotrzeć do informacji statystycznych o ubóstwie, a Jerzy Urban postulował stworzenie specjalnego programu walki z ubóstwem, twierdząc, że „problem ubó­stwa, skrajnego upośledzenia materialnego, braku środków do pędzenia przyzwoitego pod względem materialnym życia, wymaga oddzie­lenia od polityki płacowej, odrębnego potrakto­wania”. Nieco wcześniej na łamach „Polity­ki” Wiesława Grochola pisała krytycznie o sy­stemie zabezpieczenia społecznego , Tadeusz Komorniczak zajął się rodzinami wielodziet­nymi , a Andrzej Makowiecki zamieścił repor­taż z tropienia ludzkiej nędzy w Łodzi.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.