DYSKUSJE O RÓWNOŚCI

Po roku 1948, po zjednoczeniu ruchu robotni­czego i zdogmatyzowaniu życia społeczno-poli­tycznego, nie było w Polsce sprzyjających wa­runków do dyskusji na temat różnych wersji egalitaryzmu. Jednocześnie był realizowany swoisty egalitaryzm (pod hasłem sprawiedliwoś­ci dziejowej), mający na celu wydźwignięcie materialne i kulturalne klas uprzednio upośle­dzonych — robotników i chłopów. Służyły te­mu zarówno takie globalne działania, jak re­forma rolna i nacjonalizacja przemysłu, jak i szereg działań pomniejszego kalibru, mają­cych jednak ogromne znaczenie społeczne. Wspomnieć tu należy akcję upowszechniania kultury, rozwój instytucji wczasów pracowni­czych, akcję zwalczania analfabetyzmu, kursy dokształcające dla przodujących robotników, obsadzanie stanowisk działaczami robotniczymi itp.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.