DLA DYSKUSJI

Dla dyskusji prasowych z lat 1966—1971 charakterystyczne jest abstrahowanie od kwe­stii, w interesie jakich grup społecznych autorzy domagają się „modyfikacji” zasad egalitarnych {tj. ich pogłębienia lub ograniczenia). Spowo­dowane to było powszechnie jeszcze wówczas przyjętą tendencją do postrzegania społeczeń­stwa socjalistycznego jako całości jednorodnej, w której żadne głębsze podziały polityczne lub społeczne nie zachodzą. Postulaty integra­cji społecznej i skłonność do pomniejsza­nia wagi istniejących zróżnicowań były charakterystyczne dla klimatu lat sześć­dziesiątych, w przeciwieństwie do okresu wcześniejszego, kiedy usiłowano wpoić społe­czeństwu przekonanie, że dzieli się ono na od­rębne i wrogo do siebie nastawione grupy, np. „wrogowie ludu”, „kułacy” z jednej, a „prole­tariusze” z drugiej strony. Niechęć czy nie­możność wiązania problematyki egalitarnej z problematyką różnic interesów poszczegól­nych grup społecznych wpływała ujemnie za­równo na klarowność wywodów, jak i na samą materię dyskusji.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.