Kategoria: Równość kiedyś i dziś

PUŁAP CZASOWY

Pułap czasowy dla uprzywilejowania specja­listów nie jest przez Lenina w 1919 roku okre­ślony. W roku 1921 odsuwa zniesienie tych uprzywilejowań w daleką przyszłość rozwinię­tego komunizmu: „Chodzi o to, by specjalistom, jako szczególnej warstwie społecznej, która

ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI

Lenin często powołuje się na zasadę sprawiedliwości, kiedy omawia konkretne dzia­łania (bądź zadania) władzy radzieckiej: „Ra­dziecka organizacja państwa wprowadza pewne faktyczne uprzywilejowanie tej właśnie części mas pracujących, którą cały poprzedzający socjalizm rozwój kapitalistyczny najbardziej skoncentrował,

REALIZACJA SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydaje się, że można leninowską koncepcję sprawiedliwości społecznej w okresie dyktatury proletariatu określić jako polegającą na dwóch rodzajach działań:    ,zamiana pozycji społecznej (tj. odwroceme społecznej optyki) — klasa bądź grupa,. która poprzednio była kontrolowana przez inną, teraz

RÓWNOŚĆ SPOŁECZNA W KOMUNIZMIE

Można jednak przyjąć’, że sprawiedliwość polegająca na odwróceniu relacji społecznych przyczynia się — w pierwszym okresie — do egalitaryzacji społeczeństwa, a przynajmniej zapoczątkowuje nadzieje grup poprzednio upośledzonych na zwiększenie ich szans i możliwości w życiu

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

Uważając zniesienie klas za prawdziwą równość, Lenin kontynuował myśl Marksa i Engelsa, ze bez zniesienia klas każde mówienie o równości jest pustym frazesem i kłamstwem. Zastanów­my się więc, jaką sytuację społeczną Lenin uważał za faktycznie

ROZŁOŻONY PROCES

Zniesienie klas jest więc procesem rozłożo­nym na długie etapy. W miarę znoszenia klas coraz większe szanse zyskuje egalitaryzm, ro­zumiany przez Lenina jako równość indywidu­alności ludzkich.Docieramy tutaj do sedna leninowskiego po­glądu na równość społeczną. Jak długo

NIERÓWNOŚĆ FORMALNA

Dla Lenina więc równość faktyczna — to równość możliwa do urzeczywistnienia jedynie w społeczeństwie komunistycznym. Jednocześ­nie należy zwrócić uwagę, że równość faktyczna nie ma dla niego związku z jednakowością: „Chcemy znieść klasy, pod tym względem

PRZEDSTAWIONA ANALIZA

Przedstawiona wyżej analiza poglądów Mark­sa, Engelsa i Lenina na równość społeczną wymaga kilku słów komentarza. Otóż wydaje się niewątpliwe, że trzej klasycy byli zgodni co do tego, iż nie można wyobrazić sobie komu- pizmu bez

WAŻNY ELEMENT

Ważnym elementem marksistowskiej koncepcji równości jest indywidualizm, zrozumienie tego, że ustrój najpełniej wyrażający istotę człowieka nie może opierać się na podporządkowaniu jed­nostki społeczeństwu. Twórcy socjalizmu nau­kowego uczynili założenie, że w komunizmie interes jednostki i interes

GDY CHODZI O POGLĄDY

Jednakże o ile poglądy Marksa, Engelsa i Lenina są zgodne, gdy chodzi o realizację równości społecznej w komunizmie, o tyle róż­nią się one nieco, jeżeli chodzi o zakres rów­ności społecznej w socjalizmie. Lenin, kierując przez

PODPORZĄDKOWANIE ZAGADNIENIU

W pierwszych latach po październiku wysuwa się na czoło problem utrzymania władzy. Le­nin podporządkowuje temu zagadnieniu wiele innych spraw, również dotyczących równości społecznej. Jak świadczy wiele jego wypowiedzi, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, ze

PROBLEMATYKA STRUKTURY SPOŁECZNEJ W DOKUMENTACH ZJAZDÓW PZPR

Rzeczywistym nierównościom i zróżnicowaniu społecznemu towarzyszą z reguły próby ich teoretycznej interpretacji. Ta nadbudowa teo­retyczna jest niezbędna w życiu społecznym, tak jak jednostce potrzebna jest refleksja nad własnym losem.Szczególnie interesującą jest analiza zamie­rzeń i ocen